_Z__4715.tif

Bezpečné zaobchádzanie s čistiacimi utierkami

Bezpečnostné kontajnery na skladovanie a prepravu

Bezpečné zaobchádzanie s čistiacimi utierkami

Čistiace utierky pomáhajú pri údržbe v rozmanitých priemyselných odvetviach, pričom pri-chádzajú do styku s rôznymi materiálmi, substanciami a nebezpečnými látkami. Utierky v systéme opakovaného použitia musia byť po ich znečistení zhromažďované, skladované a prepravované za jasne určených bezpečnostných podmienok. Textílie nasiaknuté olejmi, tukmi alebo rozpúšťadlami sa totiž môžu za nepriaznivých podmienok samozahrievať alebo sa vznietiť.
 
Bratislava, marec 2022:
Certifikované bezpečnostné kontajnery SaCon sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdieľania textílií MEWA, kde zaisťujú bezpečnú manipuláciu s použitými čistiacimi utierkami. SaCon bol testovaný združením TÜV podľa medzinárodných požiada-viek pre cestnú prepravu nebezpečných vecí (ADR) a schválený Spolkovým ústavom pre výskum a testovanie materiálov BAM. Prešiel tak okrem iného preverovaním, kde sa zisťo-valo, či kontajnery vydržia bez poškodenia pád z veľkej výšky, stohovaciu tlakovú skúšku, prebehla aj kontrola správnej šírky stien. Nádoby sú pravidelne testované interne aj nezávis-lými externými organizáciami.

Bezpečné, odolné a recyklovateľné
Bezpečnostné kontajnery sú stohovateľné a vhodné aj na palety. Integrované kolieska a mad-lá zároveň umožňujú ľahké presúvanie. Ochranný uzatvárací systém SaCon-Fix je certifiko-vaný TÜV GS a testovaný v súlade s bezpečnostnými smernicami. Veko kontajnera sa ľahko otvára pedálom a vďaka závažiu sa následne automaticky uzavrie. Vzduchotesnosť nádoby potom zabraňuje vzniku požiaru. „Kontajnery sú vyrobené z HDPE plastu, teda polyetylénu s vysokou hustotou, ktorý je považovaný za mimoriadne bezpečný a odolný. Nádoby sú navy-še ľahšie a ergonomickejšie ako kovové,“ vysvetľuje Michael Ballermann, vedúci technické-ho servisu MEWA.
Kontajnery sú k dispozícii v dvoch prevedeniach. Ako bezpečnostný kontajner SaCon alebo bezpečnostný kontajner SaCon Antistatik, ktorý má využitie v miestach s nebezpečenstvom výbuchu, s rizikom elektrostatického nabíjania a vybíjania. Možno v ňom ľahko a bezpečne skladovať utierky, ktoré prišli do kontaktu s rozpúšťadlom, ktorého bod vzplanutia je nižší ako  55 °C. Kontajnery vyrába preverená firma RS Kunststoff, dcérska spoločnosť skupiny MEWA. Všetky nádoby sú pravidelne kontrolované z hľadiska ich ďalšej použiteľnosti podľa predpisov ADR. Po vyradení je SaCon certifikovanými spoločnosťami ekologicky recyklova-ný.

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha