Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

Informácie o ochrane údajov v skupine podnikov MEWA

Informácie o ochrane údajov v skupine podnikov MEWA

Nasledujúce informácie o ochrane údajov majú za cieľ oboznámiť vás so spracovávaním vašich osobných údajov v skupine podnikov MEWA.

1. Spracovanie vašich osobných údajov skupinou podnikov MEWA

Skupina podnikov MEWA (ďalej len „MEWA“) združuje podniky so sídlami v Nemecku a európskych krajinách. Podniky skupiny MEWA sa zaoberajú vývojom, poskytovaním, ako aj údržbou opätovne použiteľných textilných systémov a poskytujú služby v oblasti textilného servisu pre podniky zo sféry priemyslu, obchodu, remeselníctva, živnostníctva a gastronómie.

Za spracovanie osobných údajov zodpovedá vždy spoločnosť skupiny MEWA uvedená v zmluve.

V prípade akýchkoľvek otázok o ochrane údajov sme vám kedykoľvek radi k dispozícii. V tejto súvislosti sa obráťte na:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Varšavská 29
Bratislava 831 02

ochranaudajov@mewa.sk

2. Druh a pôvod údajov spracovávaných skupinou MEWA

Zákazníkmi skupiny MEWA sú podniky z celej Európy. Preto spracovávame osobné údaje fyzických osôb, len pokiaľ je to potrebné na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu so zákazníkmi nášho podniku. Spracúvanie znamená, že osobné údaje napr. získavame, uchovávame, mažeme alebo prenášame.

K údajom, ktoré spracúvame, patria napríklad:

 • firemná adresa a firemné kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pracovná pozícia a oddelenie kontaktných osôb u našich zákazníkov a dodávateľov atď.
 • Mená a konfekčné veľkosti pracovníkov našich zákazníkov, ktoré potrebujeme pre ich vybavenie pracovným oblečením.
 • Údaje, ktoré potrebujeme na účely riadneho vyúčtovania, ako je bankové spojenie, daňové identifikačné číslo atď., pokiaľ v tejto súvislosti ide o údaje fyzickej osoby.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame pravidelne v rámci a počas trvania obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi. Osobné údaje získavame sčasti aj od pridružených spoločností skupiny podnikov MEWA, napr. v rámci starostlivosti o veľkých zákazníkov naprieč rôznymi pracoviskami.

Čiastočne spracúvame aj také osobné údaje, ktoré sme získali v súlade s aktuálne platnými zákonmi o ochrane údajov iným spôsobom:

 • z verejne prístupných zdrojov, napr. z obchodných a podnikových registrov, veľtrhov, výstav, internetových zdrojov, novín, firemných adresárov atď.,
 • od tretích strán, ktoré nie sú súčasťou skupiny podnikov MEWA, napr. od zákazníkov, ktorí nás poverili poskytovaním pracovného oblečenia pre svojich pracovníkov, od hospodárskych/živnostenských zväzov, úverových registrov, poisťovní atď.

3. Účely spracovania skupinou MEWA a právne podklady

Osobné údaje spracovávame vždy len na povolené účely a v súlade s aktuálne platnými právnymi ustanoveniami.

3.1 Údaje spracúvame za účelom plnenia našich zmluvných povinností

Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia našich zmluvných povinností vo vzťahu k našim zákazníkom alebo za účelom realizácie tzv. predzmluvných opatrení, ktoré sú založené na konkrétnom dopyte.

V týchto prípadoch vyplýva účel spracovania údajov zo zmluvy, ktorú sme uzatvorili s našimi zákazníkmi a zo služieb, ktoré musíme v tejto súvislosti poskytnúť. Ide napr. aj o spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania katalógov, poskytovania informácií o našich službách alebo vypracovania konkrétnych ponúk.

3.2 Údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov (so zohľadnením vašich záujmov)

Osobné údaje spracovávame aj vtedy, keď je to potrebné na účely oprávnených záujmov skupiny MEWA, spoločností skupiny MEWA alebo našich zákazníkov (prípadne aj tretích strán). Ide menovite napr. o:

 • dodávanie čistiacich utierok a vybavenie pracovným a ochranných oblečením;
 • starostlivosť o zákazníkov a riešenie reklamácií;
 • opatrenia na zlepšenie nášho servisu a na posilnenie našich vzťahov so zákazníkmi, napr. zákaznícke prieskumy;
 • spoluprácu s úverovými registrami na účely kontroly bonity;
 • priamy marketing, pokiaľ ste voči spracovaniu vašich osobných údajov na tieto účely nenamietali;
 • sledovanie verejne prístupných priestorov v našich pobočkách prostredníctvom opticko-elektronických zariadení (sledovanie kamerovým systémom);
 • výmenu osobných údajov v rámci skupiny podnikov MEWA na interné administratívne účely.

3.3 Údaje spracúvame s vašim súhlasom

Vaše osobné údaje spracúvame v jednotlivých prípadoch aj vtedy, keď ste nám udelili zodpovedajúci súhlas. Súhlas, ktorý ste nám poskytli, môžete v zásade kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že spracovanie údajov vykonané do odvolania súhlasu ostáva prípustné.

3.4 Údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností

Určité údaje sa musia spracovávať na splnenie zákonom stanovených povinností. Takáto povinnosť môže vyplývať z určitých požiadaviek národného obchodného, podnikateľského, daňového alebo sociálneho práva, ako aj z európskych právnych predpisov, napr. v súvislosti s predpismi na zamedzenie financovania terorizmu. V jednotlivých prípadoch môžu z toho pre skupinu MEWA vyplývať povinnosti uchovávania, zaznamenávania, ohlasovania alebo získavania údajov, ktoré spravidla slúžia príslušným úradom a orgánom na kontrolné účely.

3.5 Informácia o zmenách účelu

Ak by sme vaše osobné údaje niekedy spracovali na iný účel, ako na účel, na ktorý sme ich pôvodne získali, budeme vás – v rozsahu, aký nám prípadne povoľuje zákon – o tomto novom účele informovať .

4. Príjemcovia vašich údajov

Osobné údaje budú poskytnuté iným spoločnostiam skupiny MEWA len vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie našich zákonom stanovených a zmluvných práv a povinností, a len v potrebnom rozsahu. Môže ísť napr. o koordináciu našich zmluvných služieb vo vzťahu k našim zákazníkom. Typické príklady sú napríklad spolupráca medzi distribúciou skupiny MEWA a poverenou spoločnosťou alebo starostlivosť o veľkých zákazníkov poskytovaná viacerými spoločnosťami skupiny MEWA.

Za účelom plnenia určitých zmluvných povinností spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. Ide napr. o prípady, keď nechávame upraviť textílie podľa vašich požiadaviek, zasielame reklamu alebo realizujeme zákaznícke prieskumy. Pokiaľ zapojíme externých poskytovateľov služieb, uskutoční sa to vždy v rámci a pri zohľadnení aktuálne platných predpisov pre ochranu údajov.

Iným príjemcom mimo skupiny MEWA poskytujeme osobné údaje okrem toho len vtedy, keď nás k tomu zaväzuje zákon. Vo všetkých ostatných prípadoch prenášame vaše údaje iným tretím stranám len vtedy, keď ste nám na to udelili príslušný súhlas.

5. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Vaše osobné údaje neprenášame príjemcom v krajinách bez primeranej úrovne ochrany údajov (tretie krajiny).

6. Doby zaznamenávania a uchovávania

Osobné údaje spracovávame len tak dlho, kým je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností. Pokiaľ už nie sú príslušné údaje na tento účel viac potrebné, v zásade sa vymažú.

Na splnenie určitých zákonných požiadaviek musíme jednotlivé údaje uchovávať aj po skončení zmluvných vzťahov. Ide napr. o povinnosti týkajúce sa dokumentovania, preukazovania a uchovávania vyplývajúce z národného obchodného a daňového práva. V týchto prípadoch sme právne zaviazaní údaje zaznamenávať, resp. uchovávať po dobu stanovenú týmito predpismi. Napríklad, podľa práva platného pre centrálu nášho koncernu v Nemecku sú príslušné doby zaznamenávania, resp. uchovávania stanovené spravidla na tri až desať rokov, vo výnimočných prípadoch, napr. pri právnych sporoch, až na 30 rokov.

7. Povinnosť poskytnutia údajov

Ak chceme poskytovať služby našim zákazníkom, musíme spracúvať určité osobné údaje, resp. nás k ich spracúvaniu zaväzuje zákon. Príslušné údaje získavame od vás pri uzatváraní zmluvy (napr. adresa, firemné kontaktné údaje a funkcia) alebo nám ich poskytnete vy (napr. údaje o nositeľoch oblečenia).

Bez týchto údajov nemôže s našimi zákazníkmi uzatvárať žiadne zmluvy.

8. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pri rozhodnutiach, z ktorých pre vás vyplývajú právne účinky, alebo vás podobne významne ovplyvňujú, nepoužívame automatizované rozhodovacie procesy.

Nedochádza k profilovaniu v zmysle článku 4, bod 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO).

9. Vaše práva na ochranu údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťami skupiny MEWA majú dotknuté osoby podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie – resp. v zákonom stanovených medziach členských štátov – nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom;
 • právo na opravu;
 • právo na vymazanie;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo na prenosnosť údajov;
 • právo namietať.

Okrem toho máte právo súhlas so spracovaním vašich osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie nemá spätnú účinnosť, a teda nemá vplyv na účinnosť spracovania údajov uskutočneného pred odvolaním.

Ak by ste boli niekedy toho názoru, že spracúvanie osobných údajov v skupine MEWA neprebieha v súlade s právnymi predpismi na ochranu údajov, alebo nebudete spokojní s informáciami, ktoré sme vám poskytli, máte podľa článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému pre danú spoločnosť skupiny MEWA.

Informácia o vašom práve namietať

1. Právo namietať v konkrétnom zvláštnom prípade

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti určitým spôsobom spracúvania vašich údajov. Toto právo sa týka spracúvania údajov vo verejnom záujme, ako aj spracúvania údajov na účely oprávnených záujmov. Toto právo sa tiež vzťahuje na profilovanie, pokiaľ je založené na uvedených dvoch ustanoveniach. V prípade namietania nebudeme vaše osobné údaje viac spracúvať. Neplatí to však v prípade, pokiaľ preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Namietanie voči spracúvaniu na účely priameho marketingu

V určitých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Ide napr. o prípady, kedy vám zasielame informácie o špeciálnych ponukách alebo zľavách. Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na takéto účely. Toto právo sa týka aj profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V prípade namietania nebudeme vaše osobné údaje viac spracúvať na takéto účely.

Vašu námietku nám môžete adresovať kedykoľvek v ľubovoľnej forme. Stačí, ak nám zašlete e-mail na adresu: ochranaudajov@mewa.sk