_MG_0434_7_fused_var.tif

Trvalá udržateľnosť MEWA

Preberáme zodpovednosť

Ďalekosiahle myslenie, uvedomelé konanie – Trvalá udržateľnosť MEWA

 • Hospodárnosť

  Zodpovedné a rozumné hospodárenie na zabezpečenie stability podniku a zdravého rastu.

 • Životné prostredie

  Ochrana životného prostredia a zdrojov, ako aj investície do ekologickej techniky ich neustály ďalší rozvoj.

 • Zamestnanci

  Férové a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

 • Zákazníci a spoločnosť

  Zodpovedné zaobchádzanie vďaka internému systému riadenia kvality, kódexu správania sa pre obchodných partnerov a dodávateľov, ako aj sociálnej angažovanosti vo verejnoprospešných projektoch a spolkoch.

Téma trvalej udržateľnosti už dobrých 30 rokov neustále naberá na význame v hospodárstve a na riadiacich úrovniach. Symbolom podnikovej zodpovednosti voči spoločnosti sa stáva čoraz viac vyskytujúci sa pojem Corporate Social Responsibility (CSR). Súčasťou tohto dobrovoľného prispievania podnikov sú vo všeobecnosti ekologické, ekonomické a sociálne aspekty.Už v 80-tych rokoch uvažovali majitelia spoločnosti MEWA nad tým, že presne tento druh sociálnej zodpovednosti prevezmú a stane sa pevnou súčasťou základných hodnôt spoločnosti. Konať zodpovedne môžete len ten, kto si je vedomý svojej zodpovednosti. Tieto základné hodnoty ešte aj dnes predstavujú identitu spoločnosti MEWA a sú každodenne zdieľané všetkými riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami. Spoločnosť MEWA sa takto stala trvalo zdravou spoločnosťou, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť.


Naše zásady - zodpovedné podnikanie

Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov

Spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky

Hodnotovo orientované správanie

Zodpovednosť za životné prostredie

Základnými prvkami systému MEWA sú výrobné procesy, ktoré sú v súlade so životným prostredím ako i ochrana zdrojov. Našim cieľom pri ochrane životného prostredia je byť lepšími, než to vyžaduje legislatíva. Platí to ako pre výrobné prevádzky, tak aj pre samotné produkty a služby. Na tento účel spoločnosť MEWA neustále kontroluje, čo sa dá optimalizovať z hľadiska udržateľnej výroby a udáva tak tempo v tomto odvetví. Väčšina procesných a environmentálnych systémov v našich závodoch bola vyvinutá priamo spoločnosťou MEWA alebo sú to zariadenia známych výrobcov, ktoré boli rozšírené na základe poznatkov spoločnosti MEWA.


Práve vďaka tomu bol už v roku 1997 náš podnik ako prvý v našom odvetví ocenený medzinárodným ekologickým certifikátom podľa ISO 14001.

Spotreba energie

Neustále pracujeme na optimalizácii spotreby energie a zvyšovaní energetickej účinnosti našich procesov. Na dosiahnutie týchto cieľov sú prevádzky MEWA vždy vybavené najmodernejšími a energeticky mimoriadne úspornými zariadeniami. Prevádzky, v ktorých sa perú textílie, využívajú teplo z pracích a sušiacich zariadení prostredníctvom viacstupňových systémov rekuperácie tepla na ohrev vody a ohrev prevádzkových priestorov. Tepelná recyklácia nečistôt vypraných z čistiacich textílií, najmä recyklované oleje, môžu pokryť až 80 % energetickej potreby sušičiek a pracích liniek. Celkovo sa ročne ušetrí približne 7 miliónov litrov vykurovacieho oleja (fosílnej primárnej energie).
Koncom roka 2016 bol v spoločnosti zavedený systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001, ktorý zahŕňa plánovanie a realizáciu opatrení na zabezpečenie minimálnej spotreby energie.

Doprava a logistika

Aby sme minimalizovali vplyv dopravy na životné prostredie, vyberáme do nášho vozového parku najnovšie a najekologickejšie modely. Efektívne plánovanie trás dodávok zákazníkom a pravidelné školenia servisných vodičov v technikách úspornej jazdy zabezpečujú čo najviac optimalizované využívanie energie. 

Emisie

Výpary, ktoré vznikajú pri termickom využití, sa vypúšťajú až po dôkladnom vyčistení. Za pomoci našich sofistikovaných systémov čistenia spalín sú zákonom požadované limitné hodnoty nielen dodržané, ale sú aj výrazne nižšie.

Naše oblasti zodpovednosti

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Zodpovednosť voči životnému prostrediu

  Ochrana životného prostredia a zdrojov, ako aj investície do ekologickej techniky ich neustály ďalší rozvoj.

 • _Z__2334.tif

  Zodpovednosť za našich zamestnancov

  Férové a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

 • |

  Sociálna zodpovednosť

  Zodpovedné zaobchádzanie vďaka internému systému riadenia kvality, kódexu správania sa pre obchodných partnerov a dodávateľov, ako aj sociálnej angažovanosti vo verejnoprospešných projektoch a spolkoch.

 • Detail__MG_9638.JPG

  Ekonomická zodpovednosť

  Náš ekonomický rozvoj je orientovaný na stabilitu a nepretržitý, zdravý rast. Cieľ: prezieravé investície.