|

Sociálna zodpovednosť

S požiadavkou, ktorá trvalo pôsobí

Zaangažovanosť je vecou cti – Sociálna zodpovednosť v spoločnosti MEWA

Ako podnik s medzinárodným postavením nesie spoločnosť MEWA aj veľkú sociálnu zodpovednosť voči spoločnosti.

Viac ako 1,1 milión ľudí nosí pracovné odevy spoločnosti MEWA a približne 2,7 milióna používateľov každý deň používa naše čistiace utierky. Samo sebou sa rozumie, že výlučne ponúkame len vysoko kvalitné produkty, ktoré neobsahujú žiadne zdravotne škodlivé a závadné látky.

Každá pobočka spoločnosti MEWA je súčasne aj súčasťou konkrétneho lokálneho spoločenstva, ktoré pozostáva zo susedov, zamestnancov a ich rodín. Regionálnou zaangažovanosťou si plníme aj túto zodpovednosť voči spoločnosti.

Spoločnosť MEWA koná zodpovedne nielen vo vlastnom mene, ale očakáva to aj od všetkých svojich obchodných partnerov a dodávateľov. Pre zaručenie dodržiavania sociálnych štandardov aj u vás, zaviedla spoločnosť MEWA etický kódex, ktorý musia podpísať všetci dodávatelia. Na základe tohto kódexu vykonáva spoločnosť MEWA pravidelné sociálne audity.

Sociálna angažovanosť v spoločnosti MEWA Regionálna pôsobnosť

Spoločnosť MEWA má mnoho pobočiek v rámci celej Európy. Náš záujem sa však nekončí len pri samotných prevádzkach spoločnosti MEWA, ale vzťahuje sa aj na región, kde sú naše pobočky založené. Spoločnosť MEWA vynakladá veľké úsilie, aby sa v daných regiónoch angažovala v mnohých sociálnych a kultúrnych projektoch.

Pre spoločnosť MEWA je dôležitý aj dobrý vzťah s obyvateľmi, susediacimi firmami a rodinami jej zamestnancov. Odzrkadľuje sa to na rozsiahlej zaangažovanosti jednotlivých prevádzok spoločnosti MEWA pre miestne športové zväzy, sociálne iniciatívy, mestské slávnosti a školy.

Napríklad v novembri 2011 pobočka MEWA Textil-Service AG & Co. Jena OHG a špecializovaná štátna škola Gemeinschaftsschule v Lobdeburgu potvrdili regionálnu kampaň za vzdelávanie. Po prvých spoločných projektoch v roku 2004 sa postupom času vytvorilo trvalo úspešné partnerstvo

Dodávateľský reťazec MEWA Optimálne pracovné podmienky

Podnikovú zodpovednosť nevidí spoločnosť MEWA len sama v sebe. Pretože aj naši dodávatelia a obchodní partneri v rámci Európy a mimo nej musia prevziať vlastnú zodpovednosť. Nakoniec, pracovať za primeraných pracovných podmienok majú pracovať nielen naši vlastní zamestnanci, alebo aj všetci zamestnanci v závodoch dodávateľov. V roku 2010 sme tak ako jediný nemecký podnik v odvetví textilných služieb zaviedli etický kódex (Code of Conduct) pre našich dodávateľov.

Od roku 1994 vykonáva spoločnosť MEWA audit dodávateľov pre zabezpečenie kvality produktov. Bezchybné však musia byť nielen produkty našich dodávateľov, ale aj pracovné podmienky zamestnancov. Od roku 2010 tak spoločnosť MEWA kontroluje prostredníctvom sociálneho auditu dodržiavanie etického kódexu.

Etický kódex MEWA Primerané pracovné podmienky

Spoločnosť MEWA ako podnik s medzinárodnou pôsobnosťou spolupracuje s rôznymi dodávateľmi v rámci Európy a mimo nej. Pre spoločnosť MEWA je veľmi dôležité nielen to, aby za primeraných podmienok pracovali nielen jej vlastní zamestnanci, ale aby boli dodržané minimálne štandardy aj v závodoch dodávateľov. V roku 2010 sme tak ako jediný nemecký podnik v odvetví textilných služieb zaviedli etický kódex (Code of Conduct) pre našich dodávateľov. Podpísaním etického kódexu obchodní partneri potvrdzujú, že tento kódex bude dodržiavaný v ich vlastnom závode a aj subdodávateľmi, ktorí sa podieľajú na výrobných procesov v súvislosti s produktmi spoločnosti MEWA. Plnenie týchto normatívov môže byť kedykoľvek overené prostredníctvom neoznámených kontrol.