_Z__2334.tif

Zodpovednosť voči našim zamestnancom

Naši zamestnanci sú našim najdôležitejším faktorom úspechu

Stabilné pracovné miesta – Zodpovednosť za našich zamestnancov v spoločnosti MEWA

Nesieme zodpovednosť za približne 5 700 zamestnancov, ktorí pre spoločnosť MEWA pracujú na najrôznejších pozíciách a početných miestach: v prevádzkach, ako servisní vodiči alebo vo vedení. Každý jednotlivec svojim osobným podielom prispieva k úspechu spoločnosti. My si to ceníme. Pre spoločnosť MEWA je samozrejmosťou, že si túto zaangažovanosť cení.

A to prostredníctvom:

  • férových pracovných zmlúv a miezd podľa kolektívnej zmluvy
  • stabilnej budúcnosti v podniku
  • investíciami do kvalifikácie všetkých zamestnancov
  • opatreniami pre ochranu zdravia zamestnancov pri práci
  • bezpečnosťou na pracovisku
  • oceňovaním dlhoročnej práce v spoločnosti
  • rovnakým zaobchádzaním so všetkými zamestnancami

Bezpečne v práci Bezpečnosť pri práci v spoločnosti MEWA

Bezpečnosť pri práci je v spoločnosti MEWA na prvom mieste. Z tohto dôvodu sa tiež aktívne angažujeme za bezpečnosť našich zamestnancov. Zahájili sme napr. koncepciu bezpečnosti pri práci, ktoré ďalej nepretržite rozvíjame, aby sme predchádzali pracovným úrazom. Vízia vedenia spoločnosti je nasledovná: Nulová miera úrazov.

Pre dosiahnutie tohto cieľa systematicky sledujeme a analyzujeme všetky pracovné úrazy a správanie v našich prevádzkach MEWA. Zisťujú sa kritické faktory nebezpečenstiev a úrazov, kritické pracovné procesy sa technicky alebo organizačne zmierňujú, pracovné úrazy a nehody na cestách sa nepretržite kontrolujú, oznamujú a monitorujú. Tieto opatrenia platia pre všetky pobočky.

Takto dosiahneme náš cieľ, zabezpečiť všetkým našim zamestnankyniam a zamestnancom bezpečné pracovné prostredie, ktoré umožní v plnej miere predchádzať pracovným úrazom.

Vďaka týmto opatreniam sme už výrazne dokázali znížiť počet pracovných úrazov na 1 000 zamestnancov.

 

Ochrana zdravia pri práci v spoločnosti MEWA Preukazujeme zaangažovanosť

Na pracovisku hrozia mnohé nebezpečenstvá. Hrozbu pre zdravie zamestnancov nepredstavujú len pracovné úrazy, ale napr. aj chybné držanie tela na pracovisku. Z tohto dôvodu sa procesy a priebehy prác vo všetkých prevádzkach MEWA pravidelne kontrolujú na telesné zaťaženie a podľa toho sa príslušne prispôsobia.Už v roku 1994 začala spoločnosť MEWA prvé pokusy o vytváranie ergonomických pracovísk pre šičky. Vzhľadom na fakt, že na trhu neexistovali žiadne vhodné prevádzkové prostriedky, spoločnosť MEWA sa zúčastnila výskumného projektu „Ergonómia na pracovisku“. Výsledok dvojročného výskumu: Pracoviská na státie. Vďaka tomu majú šiči a šičky väčšiu voľnosť pohybu. Ramená a šija sú odľahčené vďaka individuálne nastaviteľným oporným plochám pre ruky a predlaktia, výškovo nastaviteľné pracovné stoly, ako aj nožná aktivácia zabraňujú krivému držaniu tela a šetria chrbticu. V roku 2008 túto zaangažovanosť dokonca ocenila Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (European Agency for Safety and Health at Work) cenou „European Good Practice Award 2007“ (1. miesto).


Zaangažovanosť sa vypláca Férové mzdy v spoločnosti MEWA

Rovnaké zaobchádzanie so všetkými zamestnancami – bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, vek, sexuálnu orientáciu, etnický alebo sociálny pôvod – je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. V tejto súvislosti je pre nás samozrejmosťou dodržiavanie antidiskriminačného zákona.

Aj spolupráca v našej spoločnosti nepozná žiadne hranice: V spoločnosti MEWA, ako v podniku s celoeurópskou pôsobnosťou, je práca v medzinárodných tímoch štandardom.

 

Kvalifikovaní zamestnanci Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v spoločnosti MEWA

MEWA je rodinný podnik, ktorý ešte stále žije hodnotami. Jednou z našich základných hodnôt je „kvalifikácia“. Len kvalifikovaní zamestnanci môžu náš podnik cielene spoluutvárať, prevziať zodpovednosť a tímovým duchom svojim dielom prispieť k úspechu podniku. Z tohto dôvodu je pre nás samozrejmosťou, že našich zamestnancov nepretržite podporujeme. Spoločnosť MEWA nielenže ponúka vzdelanie vo viac ako 20 rôznych povolaniach, ale výrazne sa spolupodieľala na vytváraní niektorých z týchto profesných profilov v rámci celého Nemecka.

V spoločnosti MEWA sa však podpora zamestnancov nekončí ani po systematickom zapracovaní. Našim zamestnancom každý rok ponúka rozsiahly program interných a externých seminároch, ako aj pracovné školenie (Training on the Job).