16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

Zvýšiť bezpečnosť pri práci

Ľudia denne riskujú svoje zdravie pri práci. Na to chce 28. apríla 2018 upozorniť „Svetový deň bez-pečnosti a zdravia na pracovisku“. Počas tohto dňa sa diskutuje o nebezpečenstvách ako aj o vhodných ochranných opatreniach.K opatreniam proti ohrozeniam na pracovisku patrí aj informovanosť zamestnancov, napr. o zaobchádzaní s kvapalinami nebezpečnými pre životné prostredie. K tomu patrí najmä likvidácia materiálov, ale aj bezpečné uloženie a transport znečistených čistiacich materiálov.Dodržiavať bezpečnostné predpisy

Čistiace utierky sú používané v najrôznejších odvetviach a tým sa dostávajú do kontaktu s najrozmanitejšími látkami a materiálmi, ako sú oleje, mazivá, tuky a laky. Vyčistiť stroje a pracovisko a jednoducho vyhodiť čistiaci materiál? Také jednoduché to nie je, lebo ak je čistiaci materiál z látky alebo papiera nasiaknutý samozápalnými alebo ľahko vznetlivými látkami, potom existuje nebezpečenstvo, že sa zapáli. Dôvod: Niektoré z hore uvedených nečistôt reagujú s kyslíkom vo vzduchu a môžu sa vznietiť.Na zabránenie nebezpečenstva požiaru a explózie sa preto musí použitý čistiaci materiál zbierať resp. uskladňovať podľa platných predpisov v utesnených uzatvárateľných nádobách. Poskyto-vateľ textilných služieb MEWA vyvinul na bezpečné uskladnenie a transport znečistených čistiacich utierok MEWA Sacon® - skrátene bezpečný kontajner Safety Container. Ten je k dispozícii v závislosti od miesta použitia aj vo verzii SaCon® Antistatik, špeciálne pre použitie v oblastiach chránených pred explóziou.Kontajnery Safety-Container môžu zabezpečiť rozsiahlu ochranu len vtedy, keď sa dodržiavajú aj ďalšie bezpečnostné predpisy. „Svetový deň bezpečnosti a zdravia na pracovisku“ je vhodnou príležitosťou pre zamestnávateľov, aby ešte raz vo vlastnom podniku skontrolovali, či sú bez-pečnostné opatrenia dodržiavané v dostatočnej miere:• Zberné nádoby, ktoré sú naplnené znečisteným čistiacim materiálom, musia byť neustále uzatvorené.


• S dodatočne dostupným uzatváracím systémom SaCon Fix® možno navyše kontajnery pre čistiace utierky veľmi rýchlo otvoriť aj uzavrieť: S praktickým pedálom ovládaným nohou sa kryt otvára veľmi jednoducho. Automatický „výťah“ zabezpečuje opätovné sa-mostatné zatváranie krytu kontajnera.


• Ak sa nádoby pri napĺňaní otvoria, musí sa zabrániť prístupu zápalných zdrojov ako sú zváracie iskry, zváracie častice a prirodzene otvorené plamene.


• Až po dosiahnutie maximálnej výšky naplnenia môže ostať nádoba na čistiace utierky na vyhradených miestach. Potom sa musí odstrániť z pracovného priestoru a skladovať od-delene.MEWA SaCon® je pevnou súčasťou osvedčeného a inteligentného systému čistiacich utierok MEWA.


Stiahnuť obrázky

  • 16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

    K opatreniam proti ohrozeniam na pracovisku patrí aj informovanosť zamestnancov, napr. o zaobchádzaní s kvapalinami nebezpečnými pre životné prostredie.

  • 16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

    Čistiace utierky sú používané v najrôznejších odvetviach a tým sa dostávajú do kontaktu s najrozmanitejšími látkami a materiálmi, ako sú oleje, mazivá, tuky a laky.

  • 16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

    Kontajnery Safety-Container môžu zabezpečiť rozsiahlu ochranu len vtedy, keď sa dodržiavajú aj ďalšie bezpečnostné predpisy.

Kontakt pre tlač

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha